Dossziék Választás 2010 Választási programok

Választási programok

Rászántam az időt és átnéztem a polgármester jelöltek programjait. Minden jelölt adott ki hosszabb vagy rövidebb brosúrát, szórólapot, füzetet. A pártok többsége már az elmúlt hetekben kiküldte az anyagokat, utolsóként Szöllősi Ferencét kaptuk meg. Lehetőségeket adtunk a jelölteknek, hogy reagáljanak az írásra - a lehetőséggel senki sem élt.

Hét kategóriát alkottam, ezek alá soroltam be a terveket és ígéreteket. Minden jelölt programjában megjelenik az adósság problémája, valahogy viszonyulnak az előző ciklusban hozott döntésekhez, mindenki akar valamit a vízzel, egészségüggyel, nyomokban a gazdaságról alkotott kép is felfedezhető. Feltehetően a Csunya erdő feltöltése körüli Eleven mozgolódás miatt a környezetvédelem is komoly szerepet kapott. A városi iskolák, óvodák ügye szintén hangsúlyosan jelenik meg a szórólapokon.

Minden jelölt máshogy ír. Van aki pragmatikusan, pontokba szedve (legjobb példája ennek a Jobbik szórólapja) és van aki hosszú oldalakat szentel egy-egy kérdésnek. Van olyan is aki a tördeléssel és szerkesztésre már kisebb hangsúlyt fektetett, ami némi kapkodásra utal (pl. Szöllősi Ferenc programfüzete).

Meglepő módon komoly hasonlóságok is vannak a programokban és nem csak az általánosságokban, hanem konkrét fejlesztésekben is.

Adósság, költségvetés

Mint ismeretes az utóbbi években jelentősen nőtt a város adósság állománya. Ez ténykérdés. Az hogy miért nőtt és a felvett kölcsönök pontosan mire lettek fordítva, már nem olyan egyértelmű. Benkovics Gyula programjában nem is annyira az adósság kezelésével, mint inkább a helyi intézmények finanszírozásával foglalkozik. A törlesztőrészletek emelkedésével való szembenézés, a kötvények menedzselésének ügye fájó hiány a programban. (A város tartozásainak pontos bemutatására a polgármester részletes tájékoztatót adott ki.) Az önkormányzati intézmények korszerüsítése, városüzemeltetés átszervezése, e-ügyintézés bevezetése jelenik meg a programban.

A vetélytársak mindegyike megemlíti a "helyzet pontos feltárását", a "tények megismerését". Janovszki Zoltán és Márkus János felvenné a kapcsolatot a bankokkal és átütemezést, prolongálást kezdeményezne. Teleki Gyula programjában kiadácsökkentő lépések is megfogalmazódnak (külső megbízási díjak csökkentése, pazarlás megszüntetése, kivitelezések megoldása olcsóbban). Az uniós forrásokra minden jelölt támaszkodna (Szöllősi anyagában nem jelenik meg explicite) – ezzel a költségvetési kiadások részben csökkenthetők. Szöllősi elképzelése megközelítése ebben a kérdésben reálpolitikus. A működési hitelkeret felszámolását tűzi ki célul, kérdés, hogy kizárólag az anyagban hivatkozott "elfolyó pénzekkel" valóban kezelhető-e a probléma.

Korábbi ciklusban hozott döntések

Az Mszp programja felvállalja a már megkezdett projekteket, azok befejezését szükségesnek tartja. Kiemelten megjelenik a termál területhez kapcsolódó beruházás is, amit az eredeti szerződés mentén kívánnak megvalósítani. A többi jelölt már egységesen a korábbi "döntések átvilágításáról", "szerződések felülvizsgálatáról", "elszámoltatásról" és "mindenre kiterjedő pénzügyi vizsgálatról" beszél. Teleki Gyulánál jelenik még egy-két konkrétum (külterületek belterületbe vonásának felülvizsgálata, újonnan betelepült lakók adójának felhasználását meg kell nézni).

Kétségtelen, hogy vannak olyan uniós forrásból finanszírozott projektek (pl. szennyvízhálózat, városközpont), amelyek „felülvizsgálatát” badarság lenne kezdeményezni, hiszen a szigorú ütemezés csúszása a támogatás lehívhatóságát is veszélyezteti.

Azért a víz az úr

A víz- és csatornadíj jelentősen nőtt az utóbbi években Pécelen. A drágulást elsősorban az elavult infrastruktúra megújításának szükségszerűségével indokolta a Polgármester illetve a Vízmű Kft. Benkovics szerint a díjat csak középtávon lehet csökkenteni, új kutakat kell fúrni és mindent meg kell tenni azért, hogy külső tőkét is be tudjanak vonni. Janovszki, Kuszák és Márkus ezen a területen is a Vízmű Kft. átvilágításával kezdené. Janovszki és Márkus a vízdíjak "esetleges" vagy "lehetőség szerinti" csökkentéséről ír, Szöllősi még óvatosabb és az árak "normalizálásáról" beszél. Teleki viszont 20 százalékos díjcsökkentést vállal. Úgy tűnik a „pénzt” mindenki a Vízmű Kft-nél keresné, az elavult infrastruktúra fejlesztéséről illetve annak anyagi forrásáról elvétve esik szó.

Benkovics és Kuszák programjában üdvözlendő, hogy megjelenik az egységes vízelvezetési tervek iránti igény is, ami - tekintettel a jelenlegi infrastruktúrára - prioritást kell hogy élvezzen.

Egészségügy, szociális ellátás

A praxisok és szakkellátások bővítésének igénye Benkovicsnál, Janovszkinál, Márkusnál és Kuszáknál is megjelenik. Érdekes, hogy a gyógyszertár nyitása a vasúton túli területen több helyen is felbukkan (Benkovics, Janovszki, Márkus, Kuszák). Kuszák programjából még új gyermekorvosi rendelő is kiolvasható. Az idősek ellátása Benkovicsnál, Kuszáknál és Janovszkinál egész egyértelműen jelenik meg. Idősek napközi otthonának kialakítása, segélyhívó vagy városgondnokság felállítása lenne a jelöltek szerint a megoldás. Kétségtelenül Benkovics és Kuszák programja foglalkozik ezzel a kérdéssel a legtöbbet. Benkovics a családsegítő reformjáról, ingyenes oltásokról is ír, míg Kuszáknál megjelenik egy új egészségügyi koncepció megalkotása vagy a parlagfüves területek felszámolása.

Benkovics ír még az India városrész szociális rehabilitációjáról (pályázati forrásból) míg Kuszák a bérlakás helyzet rendezesét, a közmunka program kiterjesztését tartja prioritásnak (ez utóbbi egyébként Szöllősi programjában is felbukkan). A Jobbik jelöltje a már említett városgondnokság felállítása mellett a rászorultak "nyilvántartásba vételét" tarja kívánatosnak.

Gazdaság

A gazdaság élénkítését a jelöltek az M0-ás nyújtotta lehetőségek kihasználásában, az uniós források hatékony felhasználásában és a turisztikai fejlesztések felkarolásában látják. Az M0-ás közelségéből adódó előnyök Benkovicsnál és Kuszáknál szerepelnek kiemelt helyen, az uniós források Benkovics és Kuszák mellett Telekinél, Márkusnál és Janovszkinál is megjelennek. A turisztika viszont Janovszki és Kuszák szerint is húzóágazat lehet Pécelen. A Fidesz programja "kitörési pontként" említi a termál terület mellett esetlegesen kalandpark, vadaspark építését vagy a lovasturizmus nyújtotta lehetőségek kiaknázását.

Szöllősi a többiekhez hasonlóan "bevétel és munkahelyteremtő beruházásokat" látna a városban és tesz valami nehezen megfogható utalást "az ipar megfelelő szegmensének" városba csalogatásáról. Programjában felbukkan még egy közelebbről szintén nem definiált, "vállalkozói kártya program" ami a helyi lakosoknak nyújtana kedvezményt a helyi üzletekben.

Többen írnak a vállalkozások Pécelre vonzásáról, Teleki konkrét ígéretet is megfogalmaz: megválasztása esetén eltörli a 200m2-nél kisebb üzlethelyiségek építményadóját.

Környezet, életmód

Olyan sok jelölt írt a rekultivációs programokról, hogy sokáig azon gondolkodtam, külön kategóriában jelenítem meg az ide kapcsolódó ígéreteket. Végül a könnyebb kezelhetőség érdekében egybe vontam az életmóddal, "élhetőbb várossal" kapcsolatos elképzelésekkel. Tény, hogy az Eleven Egyesület akcióját követően sokan foglalkoztak a Csunya erdő feltöltésével, illetve a város egyéb külterületein zajló rekultivációkkal. Legmarkánsabban Teleki programja foglalkozik a hulladéklerakók felülvizsgálatával.

A Topolyossal mindenki kezdene valamit. A vasút mellett, Budapest felé elterülő területre korábban óvodát álmodtak. Most szabadidős központot képzel oda Benkovics és Teleki, míg a Fidesz egy közösségi teret, városi parkot látna szívesen a területen. A rekreációs területek bővítését az Mszp a Csunya tónál, Csunya erdőnél illetve a Várhegyen képzelné el. Szöllősi sportcentrumban gondolkodik és egy parkkal rendelkező játszóházban.

A négy évvel ezelőtti választásokhoz képest az aszfaltozás sokkal kisebb prioritással jelenik meg. Benkovics és Teleki lakossági hozzájárulás mellett képzeli el az utak szilárd burkolattal való ellátását. A Fidesz programjában a forrás nem, de az igény megjelenik: a Csatári és Kelő útjainak rendberakását ígérik. Szöllősi csak azt rögzíti, hogy először a vízelvezetést kell megoldani.

Oktatás

A Fidesz programja mögött ezen a területen talán több koncepció van és következetesebb: az oktatás színvonalának emelése és az ingázó péceli gyerekek visszacsábítása egyaránt kívánalom. Az óvodai férőhelyek bővítése a Jobbik és Fidesz programjában is megjelenik, kérdés, hogy mire elkészülne, addig még mindig olyan sok gyerek lesz-e Pécelen. Szöllősi itt is óvatosabb, mivel úgy fogalmaz: "a gyermeklétszámhoz kell igazítani az intézményeket". Benkovics inkább a meglévők felújításáról ír.

Érdekes, hogy pár hónappal ezelőtt még felmerült a Gimnázium megyei kézbe adása, most pedig többen is annak megtartásáról írnak (Benkovics, Teleki). Márkus János a Petőfi Iskola "működésének fenntartását" emeli ki programjában.

Benkovics és Teleki programjában ír a több éve szorgalmazott Helytörténeti múzeum kialakításáról is.

Általában valának

A nagy általánosságokat most kerülték a jelöltek, de persze találkozni lehet jó mondatokkal ("bezárkózás helyett az érdekalapú, érdekérvényesítő együttműködést választjuk"-Mszp vagy "megfontolt gazdálkodást kialakítani"- Szöllősi). Az mindenképpen kiolvasható, hogy az Mszp partner akar lenni, egy együttműködő fél, aki felkarolja és koordinálja a civil, lakossági kezdeményezéseket. Janovszki fő üzenete a korrupció visszaszorítása. Nem áll messze ettől az üzenettől a Fidesz programja sem, hiszen egy külön Etikai kódexet mellékeltek a választókhoz eljuttatott füzethez. Az Etikai kódex a Fidesz-es jelöltek számára nyújt eligazodási pontot.

Márkus János megközelítése joviális ("város működése, fejlődése, lakhatóbbá tétele érdekében tett intézkedéseket a lakosság további anyagi terhelése nélkül kell megvalósítani") és sokszor a múltba révedő. Szöllősi programfüzete rosszul szerkesztett és nem mindig következetes (egy alcím alatt keveredik a Vízmű és a közmunka kérdése) és elég sok általánosságot fogalmaz meg. Teleki programja több ponton nagyon is realista és szimpatikus, hogy a kiadás-növelő, bevétel-csökkentő intézkedések költségvetési hatását - még ha nehezen ellenőrizhető módon is - de igyekezett számszerüsíteni.

A programok alapján jól látható, hogy a jelöltek többsége tisztában van az adósság-felhalmozásból adódó problémákkal, annak kezelésére van is ilyen vagy olyan javaslata. Legtöbben ugyanakkor a korábbi döntések "átvizsgálásában" látják a kiutat. Kérdés, hogy az év végi költségvetési hajrára sikerül-e forintosítani az "átvizsgálást", hiszen januártól már nem keveset kell törleszteni. Néhány jelölt tollából különösen mókásan hat az "adósság pontos megismerésének" igénye, hiszen nem a központi költségvetés átadás-átvétele előtt vagyunk, hanem egy 15 ezres kisváros pénzügyi helyzetéről van szó, ahol nincsenek titkok, pláne nem a város tesületi tagjai előtt.